Základná škola, Obchodná 5, Sečovce

... Obchodná je príma, Obchodná je fajn, na Obchodnú dieťa daj, ...

Dnes je !

1.jpg

Elektronické vyučovanie na ZŠ Obchodná 5, Sečovce

Organizácia režimu Školského klubu detí od 1. júna 2020

Vážení rodičia

V súvislosti s otvorením škôl od 1. júna 2020 bude v sprísnených hygienických podmienkách na našej škole v prevádzke aj Školský klub detí. Dôležité informácie k organizácii Školského klubu detí nájdete v priložených dokumentoch. Vyplnené tlačivo Odchod zo Školského klubu detí je potrebné odovzdať 1. júna 2020 pri nástupe dieťaťa do školy. Ďakujeme za pochopenie.


Organizácia Školského klubu detí


Odchod zo Školského klubu detí


Organizácia a pokyny ministerstva školstva pre základné školy - video
Úprava prevádzky a vnútorného režimu školy od 1. júna 2020 do 30. júna 2020

Prevádzka školy bude od 1. júna 2020 v čase 7:00 - 16:00 do 30. júna 2020. Žiaci budú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 žiakov v jednej skupine. V niektorých skupinách budú spolu žiaci z rôznych tried z jedného ročníka. Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností bude prispôsobený zloženiu konkrétnej skupiny vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí a zručností. Tieto skupiny sa počas jedného týždňa nebudú meniť. Pokiaľ sa počet žiakov v rámci týždňa zmení, v nasledujúcom týždni zmeníme zloženie skupín podľa aktuálneho stavu. Deti do zmiešaných skupín vyberie triedny učiteľ.

Úprava prevádzky a vnútorného režimu školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu


Záväzná prihláška na odber stravy

Z dôvodu otvorenia prevádzky školy a školskej jedálne, na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, vedenie Základnej školy Obchodná 5 v Sečovciach ponúka možnosť odoberať stravu pre vaše deti zo školskej jedálne. Táto možnosť je daná všetkým žiakom školy, ktorí sa vzdelávajú doma dištančnou formou. Záväznú prihlášku zasielajte e-mailom triednemu učiteľovi do 28. mája 2020.


Záväzná prihláška na odber stravy


Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020

Hodnotenie vychádza z Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, ktoré bolo vydané Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. apríla 2020. Hodnotenie vychádza zo základných princípov hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania v školách:

1.zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie; 2. sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 3. akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.

Spôsob klasifikácie a hodnotenia žiakov


Vážení rodičia !

Na základe núdzového stavu vyhláseného vládou Slovenskej republiky, sú zatvorené všetky školy a školské zariadenia na území celej Slovenskej republiky. Žiaci sa pripravujú doma z materiálov, ktoré im pripravili vyučujúci našej školy. Materiály Vám boli zasielané formou mailov od triednych učiteľov. Každý vyučujúci zároveň poskytuje konzultácie žiakom mailom, respektíve po dohode telefonicky.

Na základe súčasnej situácie ohľadom pandémie koronavírusu Covid-19, ktorá sa nezlepšuje, rozhodli sme sa zverejňovať jednotlivé didaktické materiály potrebné pre výučbu Vašich detí na tejto stránke našej školy počas celého obdobia uzatvorenia školy.

Zároveň budeme zverejňovať linky vzdelávacích internetových stránok, ktoré pomôžu Vašim deťom pri on-line vzdelávaní. Veríme, že tento náš krok sa u Vás stretne s pochopením.

Na stránkach IT Akadémie sú zverejnené úlohy z prírodovedných predmetov (biológia, chémia, fyzika, geografia, informatika, matematika) a sú určené hlavne pre žiakov druhého stupňa.

Na stránkach Interaktívnej školy v rámci projektu ALFBOOK sú dispozícii testy na precvičovanie učiva pre všetkých žiakov základnej školy (1. - 9. ročník) zo všetkých predmetov. Postupujte podľa pokynov na stránkach Interaktívnej školy.S pozdravom kolektív zamestnancov Základnej školy Obchodná 5, Sečovce.


Interaktívna škola - projekt ALFBOOK (1. - 9. ročník)


IT Akadémia - prírodovedné predmety pre 2. stupeň


Centrálne úložisko digitálneho edukačného obsahu